Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

amelyben Rémik Ildikó, egyéni vállalkozó, mint a mukodesiengedelyek.hu tulajdonosa és üzemeltetője (székhelye: 1118 Budapest, Torbágy utca 9. 6/23., nyilvántartásba vételi száma: 50003912), mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete (a továbbiakban GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) szerint tájékoztatja a mukodesiengedelyek.hu honlap látogatóit, az Adatkező által nyújtott szolgáltatás iránt érdeklődőket, a szolgáltatásokat igénybe vevőket, mint érintetteket (a továbbiakban: Érintettek) a személyes adataik kezeléséről, felhasználásáról és védelméről (a továbbiakban együttesen: Adatkezelés) az alábbiak szerint.

 

Adatkezelő neve: Rémik Ildikó
Adatkezelő székhelye: 1118 Budapest, Torbágy utca 9. 6/23.
Adatkezelő email címe: ri@mukodesiengedelyek.hu
Adatkezelő telefonszáma: +36 30 552 6086
Facebook: https://www.facebook.com/mukodesiengedelyek
Bankszámla szám: 10400676-74495155-49481015
Nyilvántartó szerv: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
Nyilvántartásba vételi szám: 50003912
Adószám: 67289442-1-43
Tárhely szolgáltató: 3 in 1 Hosting Bt., 2310 Szigetszentmiklós, Forrás u. 12. III/11., +36 20 988 8155

 

Adatkezelő kijelenti, hogy Adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz.

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján

Hozzájárulás az Adatkezeléshez: Érintettek a kapcsolat felvétel során hozzájárulásukat adják az általuk személyesen, írásban, telefonon, SMS-ben, interneten, e-mailben önkéntesen megadott személyes adatok - egy vagy több konkrét célból történő - kezeléséhez

Érintettek köre: mukodesiengedelyek.hu honlap látogatói, Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás iránt érdeklődő új ügyfelek, a szolgáltatásokat igénybe vett meglévő ügyfelek, Adatkezelő által megkeresett új potenciális ügyfelek

Adatkezelés során kezelt adatok köre (a továbbiakban: Adatok): teljes név (vezetéknév, keresztnév), elérhetőség (székhely cím, számlázási cím, telefonszám, email cím), cégadatok (cégjegyzékszám, adószám, statisztikai szám, FELÍR szám, stb.), tevékenységre és a tevékenység végzés helyére vonatkozó adatok (egység címe, helyrajziszám, stb.), azonosítószám, dátum, időpont, helyszín, a meglátogatott oldalak

Cookie kezelése: a mukodesiengedelyek.hu „cookie-kat”, vagyis a webkiszolgálók által az Érintettek eszközén adattárolás céljából elhelyezett kisméretű szövegfájlokat használ, hogy a tartalmak később kiolvashatók legyenek; mindez név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nélkül történik. Adatcsere csak és kizárólag a gépek között történik. A cookie-k használatával történik az Érintettek beállításainak tárolása és a mukodesiengedelyek.hu weblapot látogatók információhasználati szokásainak az elemzése. Az Érintetteknek lehetőségük van böngészőjük beállításával megtiltani a cookie elhelyezését eszközükön, ebben az esetben azonban az Érintettek tudomásul veszik, hogy a cookie-k letiltásával egyes szolgáltatások nem fognak megfelelően működni.

Adatok forrása: az Adatkezeléssel érintett Adatokat az Érintettek önkéntesen bocsátják az Adatkezelő rendelkezésére a kapcsolatfelvétel és a kapcsolattartás során, valamint az Adatokat a mukodesiengedelyek.hu honlap használata során gyűjtjük az Érintettekről, illetve az Adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak.

Adatkezelés céljai: üzletszerzés, szolgáltatásaink és akcióink ajánlása, árajánlat adás, Érintettekkel való kapcsolattartás, Érintettek tájékoztatása, szerződés megkötése, szerződés/megbízás teljesítése, megrendelt szolgáltatások megfelelő nyújtása és igénybe vétele, számlázás, az Érintettek aktuális munkamenetének azonosítása és információhasználati szokásainak az elemzése, az Érintettek honlap beállításainak tárolása

Adatkezelés időtartama: az Érintettek tudomásul veszik és elfogadják, hogy a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás során megadott személyes adataikat, valamint az Adatkezeléssel érintett adatokat határozatlan ideig, de legkésőbb a hozzájárulásuk visszavonásáig kezelik, a cookie-k a böngésző bezárásáig élnek (az Érintetteknek lehetőségük van böngészőjük beállításával megtiltani a cookie elhelyezését eszközükön)

Automatizált döntéshozatali tevékenység: Adatkezelő kijelenti, hogy automatizált döntéshozatali tevékenységet és profilalkotást nem végez

Adattovábbítás: Adatkezelő a tevékenysége során tudomására jutott Adatokat üzleti titokként kezeli, azokat - a hatóság vagy bíróság megkeresésére és a jogszabályokban biztosított kivételektől eltekintve - nem hozza illetéktelen tudomására, nem él vissza velük. Kizárólag a szerződés, vagy megbízás teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozók felé történik adattovábbítás és csak olyan mértékben, amelyet az adatkezelési cél megvalósulása szükségessé tesz.

Adatok védelme: az Adatkezelés során kizárólag az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges mértékben és mennyiségben kerül sor a személyes adatok kezelésére. Az Adatkezelő az Adatokat az Adatkezelés során megfelelő technikai (pl: jelszó) és egyéb szervezési és biztonsági intézkedésekkel (pl. elzárt irodában) védi annak érdekében, hogy biztosítsa az Adatok biztonságát, rendelkezésre állását, integritását, bizalmasságát és az Adatokat megóvja a jogosulatlan hozzáféréstől, sérülésektől, nyilvánosságra hozataltól és bármely jogosulatlan felhasználásától.

Érintettek személyesen, telefonon vagy e-mailben kérelmezhetik az adatkezelőnél

  • a rájuk vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést
  • azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását
  • tiltakozhatnak a személyes adatok kezelése ellen

Az Érintetteknek joga van az adathordozhatósághoz.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül intézkedik az Érintett tájékoztatása, személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében. Amennyiben az Adatkezelő alvállalkozóval megosztotta az Érintett személyes adatait, úgy az Adatkezelő megtesz minden észszerűen elvárható lépést annak érdekében, hogy a szóban forgó személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlése az alvállalkozónál is megtörténjen.

Panasz benyújtásának joga: az Érintett a jogainak megsértése esetén, személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://www.naih.hu

 

 

A mukodesiengedelyek.hu tartalmi és formai alkotórészei szellemi terméknek minősülnek, az azzal kapcsolatos minden jog fenntartva. A honlap tartalmának felhasználása, idézése kizárólag a mindenkor hatályos jogszabályi előírások betartásával és a Szolgáltató előzetes írásbeli jóváhagyásával történhet.

A mukodesiengedelyek.hu oldalaira rámutató linkek elhelyezése az ri@mukodesiengedelyek.hu email címre küldött írásos tájékoztatással történhet. A méltatlan szövegkörnyezetbe helyezés ellen határozottan fellépünk és haladéktalanul kezdeményezzük annak megszüntetését!

Amennyiben az oldal működésével kapcsolatosan bármilyen észrevétele, panasza lenne, illetve amennyiben tudomása van róla, hogy az oldal bármely tartalma máshol jogosulatlanul megjelenik, úgy kérjük, hogy ezt elsődlegesen a Szolgáltató felé jelezni szíveskedjen.

A szolgáltató minden ésszerű lépést megtett annak érdekében, hogy a honlapon közölt minden információ pontos és helytálló legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére ezek az információk csak tájékoztató jellegűek, melyek nem helyettesítik a konkrét esetekre vonatkozó szakmai tanácsadást és a személyes szakmai felügyelet alatt elvégzett munkát. Éppen ezért a Szolgáltató a honlapon elhelyezett információk felhasználásából eredő károkért semminemű felelősséget nem vállal!